08.07.2020
Predpisy fondu
Rokovací poriadok odborných komisií
Stiahnuť súbor
08.07.2020
Predpisy fondu
Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Stiahnuť súbor
08.07.2020
Predpisy fondu
Etický kódex
Stiahnuť súbor
22.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – hlasovanie „per rollam“
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o obehu písomností
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznamovaní prešetrenia alebo kontrole sťažností a petícií vo Fonde na podporu športu
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o finančnej kontrole
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Rokovací poriadok správnej rady Fondu na podporu športu
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Registratúrny poriadok
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Príručka k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu športu
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o poskytovaní informácií
Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Štatút Fondu na podporu športu
Stiahnuť súbor