Športová infraštruktúra
Infraštruktúrne projekty

Účelom podpory je poskytovanie finančných prostriedkov primárne na výstavbu novej športovej infraštruktúry, ale aj modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej, ktorá umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.

Informácie o prebiehajúcich výzvach nájdete v kategórii : Aktuálne výzvy

Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom registračného systému : fnps.egrant.sk

Diana Kosová

členka

Bývalá riaditeľka projektov a rozvoja SZĽH.

Tatiana Drobná

členka

Prezidentka Slovenského šermiarskeho zväzu.

Štefan Bieľak

člen

Poslanec Prešovského samosprávneho kraja.

Jaroslav Holeša

člen

Prezident Slovenského zväzu hádzanej.

Výzva č. 2021/004 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Trvanie výzvy
-

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 10. novembra 2021 schválila text výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, ktorú následne Fond na podporu športu zverejnil na svojom webovom sídle dňa 15. novembra 2021.

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkýchh a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Finančný príspevok z Fondu na podporu športu sa v rámci tejto výzvy poskytuje v maximálnej výške 60 % oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu žiadateľa. Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je stanovená na sumu 100 000 eur. Pokiaľ však dôjde v prípade fondom schváleného projektu k objektívnej úspore na základe výsledkov verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže, fond môže poskytnúť príspevok aj v nižšej sume, pričom celková hodnota projektu nesmie byť nižšia ako 80 000 eur. Maximálna výška príspevku pre jeden projekt je limitovaná sumou 1,25 milióna eur.

Svoje žiadosti budú môcť oprávnení žiadatelia podávať v období od 15. decembra 2021 do 31. januára 2022.

Fond na podporu športu bude priebežne na svojom webovom sídle zverejňovať všetky relevantné informácie týkajúce sa výzvy vrátane spôsob a kritérií hodnotenia jednotlivých žiadostí.

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci tejto výzvy môžete klásť e-mailom na ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

Neboli zverejnené žiadne výzvy.

Výzva č. 2020/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Trvanie výzvy
-

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 18.12.2020 rozhodla o vypísaní historicky prvých 2 výziev na účel podpory a rozvoja športu. 

Prvá výzva je zameraná na  predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci  programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom  utvárania  priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.   

Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10% z celkovej sumy finančných prostriedkov. 

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o  poskytnutie príspevku v rámci programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry môžete klásť e-mailom na ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom registračného systému : fnps.egrant.sk

Okrem podania žiadosti elektronickým spôsobom je žiadateľ povinný zaslať žiadosť (bez príloh) aj v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu Fondu na podporu športu, P. O. Box 253, 830 00 Bratislava. Za listinnú podobu sa pritom považuje aj vytlačený a vlastnoručne podpísaný formulárový dokument, ktorý vám ponúkne na tlač samotné webové rozhranie systému fnps.egrant.sk po odoslaní elektronickej žiadosti.