Športová infraštruktúra
Infraštruktúrne projekty

Účelom podpory je poskytovanie finančných prostriedkov primárne na výstavbu novej športovej infraštruktúry, ale aj modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej, ktorá umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.

Informácie o prebiehajúcich výzvach nájdete v kategórii : Aktuálne výzvy

Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom registračného systému : fnps.egrant.sk

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 18.12.2020 rozhodla o vypísaní historicky prvých 2 výziev na účel podpory a rozvoja športu. 

Prvá výzva je zameraná na  predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci  programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom  utvárania  priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.   

Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10% z celkovej sumy finančných prostriedkov. 

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o  poskytnutie príspevku v rámci programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry môžete klásť e-mailom na ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom registračného systému : fnps.egrant.sk

Okrem podania žiadosti elektronickým spôsobom je žiadateľ povinný zaslať žiadosť (bez príloh) aj v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu Fondu na podporu športu, P. O. Box 253, 830 00 Bratislava. Za listinnú podobu sa pritom považuje aj vytlačený a vlastnoručne podpísaný formulárový dokument, ktorý vám ponúkne na tlač samotné webové rozhranie systému fnps.egrant.sk po odoslaní elektronickej žiadosti.

Diana Kosová

členka

Bývalá riaditeľka projektov a rozvoja SZĽH.

Tatiana Drobná

členka

Prezidentka Slovenského šermiarskeho zväzu.

Štefan Bieľak

člen

Poslanec Prešovského samosprávneho kraja.

Jaroslav Holeša

člen

Prezident Slovenského zväzu hádzanej.