Účelom podpory je poskytovanie finančných prostriedkov primárne na výstavbu novej športovej infraštruktúry, ale aj modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej, ktorá umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.

Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom registračného systému : fnps.egrant.sk

 

Čítať viac

Vďaka veľmi úzkej medziinštitucionálnej spolupráci medzi Fondom na podporu športu (ďalej “Fond”), Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej “MŠVVaŠ SR”), Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej “MH SR”) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej “SIEA”) bola pripravená historicky prvá výzva pre podporu športu za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19, a to konkrétne pre subsektor profesionálneho športu, ktorého súťaže aj bez divákov dlhodobo prebiehajú.

Na schémy pomoci profesionálnym športovým klubom je rámcovo pripravená z 10 miliónov suma 6 miliónov eur.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby – účastníci najvyšších súťaží mužov a žien vo volejbale, basketbale a hádzanej, ako aj dvoch najvyšších súťaží mužov vo futbale a ľadovom hokeji. Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná v nadväznosti na jednotlivé súťaže a môže byť až v státisícoch eur. Lehota na predkladanie žiadostí bola stanovená na 15 pracovných dní, a to odo dňa zverejnenia výzvy.

Čítať viac

Účelom podpory je zabezpečenie a vytváranie podmienok pre deti a mládež tak, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite. Cieľom je taktiež vytvárať priaznivé športové podmienky a zapájať do športových aktivít najmä nezapojených naprieč všetkými vekovými kategóriami, čím by sa významne prispelo k podpore zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Čítať viac

Účelom podpory je vytvárať a zabezpečovať podmienky pre rozvoj vrcholového športu ako aj pre činnosť a prípravu vrcholových športových kolektívov a jednotlivcov na súťaže organizované na najvyššej národnej a medzinárodnej úrovni. V súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 bude cieľom podpory aj zmiernenie dopadov spôsobených touto situáciou.

Čítať viac

V rámci financovania športu bude účelom podpory poskytovanie finančných prostriedkov na projekty, ktoré prispejú k podpore športu na Slovensku, podpore profesionálnych ako aj rekreačných športovcov všetkých vekových kategórií, športových organizácií a športových odborníkov.

Čítať viac