Účelom podpory je poskytovanie finančných prostriedkov primárne na výstavbu novej športovej infraštruktúry, ale aj modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej, ktorá umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.

Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom registračného systému : fnps.egrant.sk

 

Zistiť viac

Fond na podporu športu je na základe zákona č. 323/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oprávnený na základe osobitnej výzvy poskytnúť mimoriadnu podporu na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky. Cieľom tejto legislatívnej zmeny bolo poskytnutie finančných prostriedkov pre športový sektor, ktorý bol zásadným spôsobom ovplyvnený protipandemickými opatreniami, ktoré príslušné štátne orgány prijímali od marca 2020 v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19.

Zistiť viac

Účelom podpory je zabezpečenie a vytváranie podmienok pre deti a mládež tak, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite. Cieľom je taktiež vytvárať priaznivé športové podmienky a zapájať do športových aktivít najmä nezapojených naprieč všetkými vekovými kategóriami, čím by sa významne prispelo k podpore zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Zistiť viac

Účelom podpory je vytvárať a zabezpečovať podmienky pre rozvoj vrcholového športu ako aj pre činnosť a prípravu vrcholových športových kolektívov a jednotlivcov na súťaže organizované na najvyššej národnej a medzinárodnej úrovni. V súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 bude cieľom podpory aj zmiernenie dopadov spôsobených touto situáciou.

Zistiť viac