16.02.2021
Predpisy fondu
Štatút Fondu na podporu športu_aktualizácia k 29.1.2021 Stiahnuť súbor
16.09.2020
Predpisy fondu
Smernica o cestovných náhradách Stiahnuť súbor
07.09.2020
Predpisy fondu
Smernica o účtovníctve Stiahnuť súbor
11.08.2020
Predpisy fondu
Organizačná štruktúra FNPŠ Stiahnuť súbor
08.07.2020
Predpisy fondu
Rokovací poriadok odborných komisií Stiahnuť súbor
08.07.2020
Predpisy fondu
Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuť súbor
08.07.2020
Predpisy fondu
Etický kódex Stiahnuť súbor
22.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – hlasovanie „per rollam“ Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o obehu písomností Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznamovaní prešetrenia alebo kontrole sťažností a petícií vo Fonde na podporu športu Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o finančnej kontrole Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Rokovací poriadok správnej rady Fondu na podporu športu Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Registratúrny poriadok Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Príručka k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu športu Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Smernica o poskytovaní informácií Stiahnuť súbor
10.06.2020
Predpisy fondu
Štatút Fondu na podporu športu Stiahnuť súbor