Zápisnica z 12. zasadnutia správnej rady FNPŠ.

Dňa 28.-29.10.2020 sa uskutočnilo online zasadnutie správnej rady Fondu na podporu športu. V poradí už 12. zasadnutie sa uskutočnilo za prítomnosti kompletnej 11 člennej zostavy správnej rady a z dôvodu komplexnosti programu bolo rozdelené na dva rokovacie dni.

Zápisnicu zo zasadnutia nájdete v nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2020-11/Z%C3%A1pisnica%20z%2012.%20zasadnutia%20SR%20FNP%C5%A0_28.-29.10.2020.docx%20%281%29.pdf

Značky