Fond na podporu športu s novým sídlom a novou adresou

Kancelária Fondu na podporu športu informuje verejnosť o svojom novom sídle a zmene korešpondenčnej adresy. 

V ostatných týždňoch prebehlo sťahovanie zamestnancov a kancelárií z dočasného sídla do nových priestorov v budove Národného tenisového centra na adrese Príkopova 3255/6, 831 03 Bratislava, kde má Fond na podporu športu po novom aj svoje právne sídlo. V súvislosti so zmenou sídla dochádza aj k postupnému obmedzeniu fungovania P.O. Box priečinku Fondu na podporu športu, ktorý bude zrušený k 31. januáru 2022

Vzhľadom na uvedené si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste svoje písomnosti v listinnej podobe už zasielali výhradne na adresu nového sídla Fondu na Príkopovej ul. v Bratislave.

 

Značky