Aktualizácia zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí v rámci výzvy týkajúcej sa športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu oznamuje, že na svojej webovej stránke zverejnil zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31. decembra 2020.

Súčasťou týchto zásad je aj podrobný postup nasledujúci po podaní žiadosti, a to od administratívnej kontroly žiadostí kanceláriou Fondu na podporu športu, cez posudzovanie žiadostí príslušnou odbornou komisiou, až po záverečné rozhodnutie správnej rady Fondu na podporu športu. Prílohou k zásadám sú aj bodové kritéria hodnotenia žiadostí.

Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v znení aktualizácie č. 1 nájdete na tomto odkaze, súčasne je celé znenie dokumentu dostupné aj prostredníctvom webovej stránky Fondu na podporu športu v sekcii týkajúcej sa predmetnej výzvy.