Zmierňovanie dopadov pandémie COVID-19
Zmierňovanie dopadov pandémie COVID-19

Fond na podporu športu je na základe zákona č. 323/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oprávnený na základe osobitnej výzvy poskytnúť mimoriadnu podporu na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky. Cieľom tejto legislatívnej zmeny bolo poskytnutie finančných prostriedkov pre športový sektor, ktorý bol zásadným spôsobom ovplyvnený protipandemickými opatreniami, ktoré príslušné štátne orgány prijímali od marca 2020 v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19.

Historicky prvou takouto výzvou bola výzva určená pre profesionálne športové kluby - účastníkov najvyšších súťaží mužov a žien vo volejbale, basketbale a hádzanej, ako aj dvoch najvyšších súťaží mužov vo futbale a ľadovom hokeji. V rámci tejto výzvy Fond na podporu športu poskytol 31 subjektom celkovú pomoc vo výške vyše 3,4 milióna eur. Okrem toho Fond na podporu športu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov pandémie ochorenia Covid-19 podporil aj amatérske športové kluby a organizácie, keď 353 subjektom prerozdelil úhrnom takmer 1,5 milióna eur.

V rámci druhého kola pomoci pre profesionálne športové kluby, aj vďaka uvoľneniu ďalších prostriedkov z Ministerstva financií Slovenskej republiky, vyčlenil Fond na podporu športu ďalších 8 milióna eur. Profesionálne športové kluby sa o tieto prostriedky môžu uchádzať podaním žiadosti na základe vyhlásenej výzvy v lehote od 23. augusta do 13. septembra 2021.

Dokumenty k výzve nájdete v sekcii Aktuálne výzvy

Výzva č. 2021/003 – Profesionálne športové kluby

Ďalšia výzva na zmiernenie následkov pandémie ochorenia COVID-19 pre profesionálne športové kluby bola dňa 23. augusta 2021 zverejnená.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie január 2021 – jún 2021, pričom oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby pôsobiace v najvyšších súťažiach mužov a žien v hádzanej, basketbale a volejbale a v najvyšších súťažiach mužov v ľadovom hokeji a vo futbale.

Finančná pomoc sa poskytuje na pokrytie fixných personálnych nákladov profesionálnych športovcov a športových odborníkov do výšky až 1 650 eur za mesiac na jednu osobu. Maximálna prípustná pomoc pre profesionálne športové kluby je následne diferencovaná podľa športu a súťaže v ustanoveniach výzvy na predkladanie žiadostí. 

Žiadosti bude možné predkladať od 23. augusta 2021 do 13. septembra 2021 prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant.sk. Okrem toho sú žiadatelia povinní zaslať žiadosť v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve a v elektronickom registračnom systéme aj vykonávateľovi, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o  poskytnutie príspevku na zmierňovanie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na profesionálny šport môžete klásť e-mailom na profikluby@fnps.sk.

Výzva č. 2021/002 – Amatérske športové kluby a organizácie

Cieľom výzvy je poskytnutie finančného príspevku na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií podľa § 20a ods. 2 zákona o fonde.


Výzva č. 2021/001 - Profesionálne športové kluby

Cieľom výzvy je poskytnúť finančný príspevok profesionálnym športovým klubom na pokrytie strát, ktoré vznikli počas obdobia obmedzenia hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19. Finančný príspevok poskytovaný v rámci tejto výzvy predstavuje mimoriadnu podporu podľa § 20a) zákona.

Dokumenty
08.10.2021
Sumárny zoznam schválených rozhodnutí o poskytnutí mimoriadnej podpory (výzva č. 2021/002 - amatérske kluby a organizácie)
22.09.2021
Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého finančného príspevku v rámci výzvy č. 2021/002 (amatérske športové kluby a organizácie)
05.03.2021
Výzva č. 2021/002 – Amatérske kluby a organizácie
05.03.2021
Príloha č. 1 k výzve č. 2021/002 – zoznam počtu aktívnych športovcov v športových kluboch na základe registrov športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020
05.03.2021
Príloha č. 2 k výzve č. 2021/002 – zoznam športových zväzov, ktoré dostali na rok 2020 dotáciu na rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými športami podľa zákona o športe.
08.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001- aktualizácia 8.2.2021
02.02.2021
Často kladené otázky ku Výzve 2021/001
26.01.2021
Test podniku v ťažkostiach-pomôcka
26.01.2021
Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP
26.01.2021
Príloha č.1 de minimis
26.01.2021
Príloha č.1
26.01.2021
Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti a vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č. 1tátnej pomoci pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č.1
26.01.2021
Schéma štátnej pomoci pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19
26.01.2021
Žiadosť
26.01.2021
Žiadosť de minimis
26.01.2021
Postup podania žiadosti
26.01.2021
Postup podania žiadosti de minimis
25.01.2021
Výzva číslo 2021/001 - Profesionálne kluby