Zmierňovanie dopadov pandémie COVID-19
Zmierňovanie dopadov pandémie COVID-19

Vďaka veľmi úzkej medziinštitucionálnej spolupráci medzi Fondom na podporu športu (ďalej “Fond”), Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej “MŠVVaŠ SR”), Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej “MH SR”) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej “SIEA”) bola pripravená historicky prvá výzva pre podporu športu za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19, a to konkrétne pre subsektor profesionálneho športu, ktorého súťaže aj bez divákov dlhodobo prebiehajú.

Na schémy pomoci profesionálnym športovým klubom je rámcovo pripravená z 10 miliónov suma 6 miliónov eur.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby – účastníci najvyšších súťaží mužov a žien vo volejbale, basketbale a hádzanej, ako aj dvoch najvyšších súťaží mužov vo futbale a ľadovom hokeji. Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná v nadväznosti na jednotlivé súťaže a môže byť až v státisícoch eur. Lehota na predkladanie žiadostí bola stanovená na 15 pracovných dní, a to odo dňa zverejnenia výzvy.

Dokumenty k výzve nájdete v sekcii Aktuálne výzvy

Výzva č. 2021/002 – Amatérske športové kluby a organizácie

Avizovaná Výzva na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre amatérske športové kluby bola 5. 3. 2021 zverejnená.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec 2020 – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú amatérske športové kluby.  

Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná vo výške 50 eur na jedného aktívneho športovca do 23 rokov s min. 3 účasťami v súťaži podľa stavu k 30. 9. 2019 (na základe údajov zo žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020).  

Na príspevok majú nárok len kluby s minimálne 10 aktívnymi športovcami a príjmami/výnosmi za rok 2019 vo výške minimálne 20 000 eur. Výška príspevku sa stanovuje ako 50 % oprávnených nákladov klubu za oprávnené obdobie. Na výzvu je alokovaná suma vo výške 4 000 000 eur v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe podľa § 22 ods. 1 zákona o fonde v sume 10 000 000 eur medzi FNPŠ a MŠVVaŠ SR.

Žiadosti bude možné predkladať od 30. marca 2021 do 15. apríla 2021.

Znenie výzvy ako aj prílohy k výzve nájdete v zozname dokumentov nižšie pod týmto textom. Čestné vyhlásenie, ktoré bude tvoriť povinnú prílohu k žiadosti o finančný príspevok bude zverejnené dodatočne.

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o  poskytnutie príspevku na zmierňovanie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na amatérsky šport môžete klásť e-mailom na ziadosti.sportovekluby@fnps.sk.

Výzva č. 2021/001 - Profesionálne športové kluby

Cieľom výzvy je poskytnúť finančný príspevok profesionálnym športovým klubom na pokrytie strát, ktoré vznikli počas obdobia obmedzenia hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19. Finančný príspevok poskytovaný v rámci tejto výzvy predstavuje mimoriadnu podporu podľa § 20a) zákona.