Zoznam príloh a zásady hodnotenia žiadostí k výzve č. 2020/001 zverejnené

Fond na podporu športu zverejňuje Správnou radou fondu schválené bodové váhy a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020, ako aj zoznam požadovaných príloh, ktoré musia žiadatelia priložiť k svojim žiadostiam v rámci Výzvy č. 2020/001.

Kritéria hodnota (váhy a bodové hodnotenie)
Zoznam požadovaných príloh

Oba dokumenty sú dostupné aj prostredníctvom sekcie Dokumenty v hlavnom menu webovej stránky.

Oficiálny formulár samotnej žiadosti, ktorý budú žiadatelia o príspevok zasielať, bude zverejnený dodatočne.