Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého príspevku pre profesionálne športové kluby v rámci výzvy č. 2021/001

Fond na podporu športu a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) si dovoľujú upozorniť všetky profesionálne športové kluby, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19 v rámci výzvy č. 2021/001, na potrebu vyúčtovania tejto finančnej pomoci.

Usmernenie k preukázaniu nákladov a výnosov v tzv. oprávnenom období je dostupné na webovej stránke Fondu na podporu športu na tomto odkaze.

Upozorňujeme, že profesionálne športové kluby sú povinné predložiť Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre doklady k vyúčtovaniu poskytnutého príspevku najneskôr do 30. júna 2021.