Oznam pre žiadateľov o príspevok v rámci výzvy č. 2020/001 (športová infraštruktúra)

Fond na podporu športu si po komunikácii s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky dovoľuje upozorniť žiadateľov o finančný príspevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ (výzva č. 2020/001), ktorí podliehajú pravidlám štátnej pomoci, na potrebu dodržiavania právne záväzných aktov Európskej únie, konkrétne Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy) a na obmedzenia vyplývajúce z tohto predpisu. 

Jedným zo základných obmedzení je, že príspevok nemôže byť poskytnutý tým žiadateľom podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci, ktorí začali práce alebo činnosti súvisiace s rekonštrukciou, výstavbou či modernizáciou športovej infraštruktúry pred podaním žiadosti. V takýchto prípadoch by totiž pomoc poskytnutá Fondom na podporu športu nemala stimulačný účinok podľa čl. 6 Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, a teda išlo by o nedovolenú štátnu pomoc. 

Rozhodujúcim kritériom v tejto veci je posúdenie toho, či činnosť vykonaná pred podaním žiadosti napĺňa charakter začiatku prác, ako je definovaný v čl. 2 ods. 23 Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, podľa ktorého „‚začatie prác’ je buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladá za začatie prác.“ 

Ak žiadateľ o príspevok pred podaním žiadosti vykonal takú činnosť, ktorú nie je možné zaradiť pod vyššie uvedenú definíciu začatia prác, stimulačný účinok potenciálne poskytnutého príspevku ostáva zachovaný a žiadosť o príspevok ako taká je prípustná. Na tomto mieste je však potrebné upozorniť, že v takýchto prípadoch výdavky, ktoré žiadateľ vynaložil pred podaním žiadosti, nemôžu byť uznané ako oprávnené výdavky podľa 7. kapitoly výzvy č. 2020/001. Tieto výdavky je však možné zahrnúť na účely spolufinancovania do celkových nákladov projektu podľa 5. kapitoly výzvy č. 2020/001. Výška príspevku poskytnutého týmto žiadateľom pritom nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi oprávnenými výdavkami a prevádzkovým ziskom. V prípade príspevku, ktorý nepresiahne 2 milióny eur, sa môže výška príspevku z Fondu a podporu športu stanoviť na 80 % oprávnených výdavkov. 

Súčasne je potrebné upozorniť, že pomoc poskytnutá zo strany Fondu na podporu športu týmto žiadateľom sa kumuluje s akoukoľvek inou štátnou pomocou poskytnutou na ten istý projekt, a to vrátane pomoci poskytnutej obcou či vyšším územným celkom na ten istý projekt. 

Na záver si dovoľujeme všetkým žiadateľom pripomenúť, že povinnou prílohou ku všetkým žiadostiam o príspevok v rámci výzvy č. 2020/001 je vyplnené čestné vyhlásenie pre účely posúdenia projektu z hľadiska pravidiel v oblasti štátnej pomoci. Ak žiadateľ na základe tohto vyplneného čestného vyhlásenie spadá pod pravidlá štátnej pomoci, je následne povinný k žiadosti priložiť aj vyplnené ďalšie osobitné vyhlásenie