Oprávnené subjekty môžu podávať svoje žiadosti o príspevok na športovú infraštruktúru

Fond na podporu športu spúšťa proces predkladania žiadostí o finančný príspevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2021/004 vyhlásenej dňa 15. novembra 2021. 

Žiadatelia o finančný príspevok môžu svoje žiadosti podávať prostredníctvom elektronického systému na webovej adrese fnps.egrant.sk, na ktorej sú uvedené aj pokyny ako postupovať pri podávaní žiadosti. Svoju žiadosť si môžu žiadatelia priebežne ukladať a pred jej odoslaním sa k nej môžu kedykoľvek vrátiť a doplniť ju. 

Okrem podania žiadosti elektronickým spôsobom je žiadateľ povinný zaslať žiadosť (bez príloh) aj v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu Fondu na podporu športu, P. O. Box 253, 830 00 Bratislava, alebo do elektronickej schránky Fondu na podporu športu cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. Za listinnú podobu sa pritom považuje vytlačený a vlastnoručne podpísaný (resp. podpísaný zaručeným elektronickým podpisom) formulárový dokument, ktorý vám ponúkne na tlač samotné webové rozhranie systému fnps.egrant.sk po odoslaní elektronickej žiadosti.

Žiadatelia o finančný príspevok môžu svoje žiadosti predkladať až do 31. januára 2022. 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výzvy č. 2021/004 (športová infraštruktúra) sa môžete obrátiť na Fond na podporu športu prostredníctvom e-mailu ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

V prípade problémov či dopytov týkajúcich sa vypĺňania elektronickej žiadosti cez systém fnps.egrant.sk môžete svoje otázky zasielať na e-mailovú adresu podpora@fnps.sk