Oddnes je možné podávanie žiadostí o príspevok v rámci výzvy na podporu amatérskemu športu

Fond na podporu športu ešte v priebehu dnešného dňa (30. marec 2021) spustí proces predkladania žiadostí o finančný príspevok určený pre amatérske športové kluby a organizáciena zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19 na základe výzvy č. 2021/002 vyhlásenej dňa 5. marca 2021

Rovnako ako pri predchádzajúcej výzve na podporu výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry, aj tentoraz potenciálni žiadateľa o finančný príspevok podávajú svoje žiadosti prostredníctvom elektronického systému na webovej adrese fnps.egrant.sk, kde bude ešte v priebehu dnešného dňa zverejnený elektronický formulár. Podmienkou pre podanie elektronickej žiadosti je registrácia na stránke fnps.egrant.sk. Žiadatelia o príspevok následne postupujú v súlade s pokynmi uvedenými na webovej stránke. Svoju žiadosť si môžu priebežne ukladať a pred jej odoslaním sa k nej môžu kedykoľvek vrátiť a doplniť ju. 

Okrem podania žiadosti elektronickým spôsobom je žiadateľ povinný zaslať žiadosť (bez príloh) aj v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu Fondu na podporu športu, P. O. Box 253, 830 00 Bratislava. Za listinnú podobu sa pritom považuje aj vytlačený a vlastnoručne podpísaný formulárový dokument, ktorý vám ponúkne na tlač samotné webové rozhranie systému fnps.egrant.sk po odoslaní elektronickej žiadosti.

Žiadatelia o finančný príspevok môžu svoje žiadosti predkladať až do 15. apríla 2021, pričom je potrebné zdôrazniť, že dátum podania žiadosti nemá žiadny vplyv na konečné rozhodnutie o (ne)poskytnutí príspevku. 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto výzvy č. 2021/002 (amatérske športové kluby a organizácie) sa môžete obrátiť na Fond na podporu športu prostredníctvom e-mailu ziadosti.sportovekluby@fnps.sk. Do pozornosti dávame aj odpovede na najčastejšie kladené otázky, ktoré môžete nájsť na tejto adrese

V prípade problémov či dopytov týkajúcich sa vypĺňania elektronickej žiadosti cez systém fnps.egrant.sk môžete svoje otázky zasielať na e-mailovú adresu podpora@fnps.sk