Informácia pre žiadateľov o príspevok v rámci výzvy určenej amatérskym športovým organizáciám

Fond na podporu športu si dovoľujem informovať žiadateľov o príspevok o aktuálnom stave výzvy č. 2021/002 pre amatérske športové kluby a organizácie, ktorá bola vyhlásená dňa 5. marca 2021.
 
Termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku mimoriadnej pomoci bol stanovený od 30. marca 2021 do 15. apríla 2021. Ku dňu ukončenia termínu na predkladanie žiadostí zo strany oprávnených žiadateľov bolo Fondu na podporu športu (ďalej len „FNPŠ“) doručených viac ako 400 žiadostí o poskytnutie príspevku mimoriadnej podpory na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19. 
 
V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o fonde“) pristúpila kancelária FNPŠ k formálnej kontrole predkladaných žiadostí, ktorá v súčasnosti vzhľadom na veľký počet predložených žiadostí stále prebieha a počas tohto týždňa budú žiadatelia vyzvaní na doplnenie chýbajúcich náležitostí, ak bolo v rámci formálnej kontroly zistené, že žiadosť nebola úplná
 
Predpokladaný termín ukončenia formálnej kontroly doručených žiadostí k výzve č. 2021/002 je koniec mesiaca jún 2021. Následne budú žiadosti predložené správnej rade FNPŠ, ktorá bude rozhodovať o pridelení, resp. nepridelení mimoriadnej podpory. Po rozhodnutí správnej rady FNPŠ budú žiadateľa o pridelení, resp. nepridelení finančných prostriedkov vyrozumení a následne im budú pridelené finančné prostriedky poskytnuté bez zbytočného odkladu v zmysle § 20a ods. 3 zákona o fonde.   
 
Na záver si dovoľujeme uviesť, že je v záujme FNPŠ poskytnúť finančné prostriedky určené na zmiernenie dopadov COVID-19 všetkým žiadateľom, ktorí splnia podmienky výzvy, v čo najkratšom možnom čase. Formálna kontrola všetkých žiadostí si však vyžaduje určitý časový priestor, nakoľko FNPŠ poskytuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, z ktorej vyplývajú pre FNPŠ určité povinnosti vo vzťahu k štátnym orgánom.