Informácia k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby (výzva č. 2021/003)

Fond na podporu športu v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou si dovoľuje oznámiť, že usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby, č. 2021/003 (ďalej len „výzva“), ktorú vyhlásil Fond na podporu športu (ďalej len „Fond“) dňa 23. augusta 2021, bude zverejnené na webovom sídle Fondu a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vo februári, resp. v marci 2022. V predmetnom usmernení budú jednoznačne stanovené účtovné doklady a pokyny, ako má úspešný žiadateľ dané dokumenty predložiť a taktiež aj termín, do ktorého bude úspešný žiadateľ povinný predložiť požadované dokumenty Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.

Úspešným žiadateľom v rámci výzvy bude zaslané toto usmernenie zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry aj prostredníctvom e-mailu: sport@siea.gov.sk.