Fond na podporu športu zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: „Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronickej stravovacej karty“ 

Fond na podporu športu pripravuje proces verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”) a v súlade s čl. I smernice Fondu na podporu športu o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou. 

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu – zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronickej stravovacej karty
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Rámcová dohoda
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov