Fond na podporu športu vyhlasuje druhú výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 20 miliónov eur

BRATISLAVA – Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí v Bratislave dňa 10. novembra 2021 okrem schválenia mimoriadnej pomoci profesionálnym športovým klubom zasiahnutým pandémiou COVID-19, ktorú na účty 77 zo 78 klubov v sume skoro 10 miliónov eur už medzičasom aj doručila, urobila významné rozhodnutie aj vo vzťahu k športovej infraštruktúre. V nadväznosti na uznesenie správnej rady Fond na podporu športu dnes 15. novembra 2021 zverejňuje svoju druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, a to v celkovej výške 20 miliónov eur. 

Táto výzva nadväzuje na historicky prvú výzvu vypísanú Fondom na podporu športu v posledný deň kalendárneho roka 2020, do ktorej sa zapojilo dohromady 206 záujemcov so svojimi infraštruktúrnymi projektmi. Na základe vopred známych hodnotiacich kritérií boli tieto žiadosti následne posúdené odbornou komisiou, pričom s jej hodnotením sa v celom rozsahu následne stotožnila na svojom zasadnutí v Trnave dňa 9. júla 2021 aj správna rada. Vo výsledku tak bolo v rámci prvej výzvy podporených 104 infraštruktúrnych projektov v celkovej sume zhruba 24 miliónov eur. 

„Som rád, že naše rozhodnutie zo začiatku leta podporiť vyše 100 infraštruktúrnych projektov, ktorých počet mohol byť dvojnásobný aj vďaka dodatočnej pomoci ministerstva financií, sa ukázalo po uplynutí viac ako štyroch mesiacov ako správne. To, že sme mali napokon možnosť navýšiť pôvodnú sumu 15 miliónov na 24,1 milióna eur navyše pomohlo úspešným žiadateľom, predovšetkým z radov samospráv, ušetriť státisíce eur pre dramatické zdražovanie na stavebnom trhu, najmä za posledný štvrťrok. Môžem povedať, že k dnešnému dňu evidujeme už 96 platných a účinných zmlúv s úspešnými žiadateľmi a pri siedmich zmluvách sa doťahujú posledné detaily. Mnohé staveniská sú už v súčasnosti odovzdané a projekty sa vysúťaženými dodávateľmi realizujú. Je predpoklad, že najmä v prvej polovici roka 2022 budú mnohé z nich i úspešné ukončené. Verím, že na úspech prvej výzvy nadviaže aj druhá výzva, ktorú dnes zverejňujeme, za čo sa chcem osobitne poďakovať najmä kolegom z kancelárie fondu,“ povedal smerom k obom infraštruktúrnym výzvam predseda správnej rady Ladislav Križan

Rovnako ako prvá, tak aj druhá infraštruktúrna výzva je určená na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. V záujme rovnomerného rozdelenia finančných prostriedok naprieč celým Slovenskom bude 50 % z celkovej alokovanej sumy rozdelených rovnakým dielom do všetkých ôsmich samosprávnych krajov. Zvyšných 50 % vyčlenených finančných prostriedkov vo výzve bude pridelených projektov športovej infraštruktúry bez územného obmedzenia v rámci celej republiky podľa vopred stanovených kritérií. 

„Alokácia určená na druhú výzvu bola uznesením správnej rady stanovená na 20 miliónov eur, pričom na rozdiel od prvej výzvy bude môcť byť finančný príspevok z fondu poskytnutý až do výšky 60 % z celkovej sumy infraštruktúrneho projektu. Záujemcovia o príspevok budú môcť svoje žiadosti podávať v termíne od 15. decembra 2021 do 31. januára 2022,“ priblížil ďalšie podrobnosti druhej infraštruktúrnej výzvy predseda odbornej komisie Športová infraštruktúra a výkonný riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru Gábor Asványi.  

Text výzvy vrátane schémy štátnej pomoci je dostupný na webovom sídle Fondu na podopru športu www.fondnapodporusportu.sk v sekcii Športová infraštruktúra pod záložkou „Pripravované výzvy“, kde budú postupne pred dátumom podávania žiadostí (15. december 2021) zverejňované spôsob a kritéria hodnotenia, ako aj všetky ostatné relevantné informácie týkajúce sa výzvy.