ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Fond na podporu športu môže poskytnúť finančné prostriedky VÝLUČNE podľa zákona, ktorého najdôležitejšie ustanovenia Vám priblíži nasledovný text. Text bol písaný so snahou o veľmi zrozumiteľný jazyk, ktorému porozumie i osoba bez právneho vzdelania. Cieľ je, aby informácie v ňom uvedené vedeli byť nielen správne pochopené, ale v prípade potreby i reprodukované iným osobám vrátane médií. Je písaný vo forme najčastejších otázok a odpovedí na ne.

Čo je Fond na podporu športu ?

Fond na podporu športu (ďalej len FNPŠ) je verejnoprávna inštitúcia. Bola zriadená ku dňu 15.10.2019 účinnosťou zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoFNPŠ). Zmyslom jeho existencie je poskytovanie finančných príspevkov na podporu a rozvoj: a)športu mládeže,

                             b)vrcholového športu,

                             c)športovej reprezentácie Slovenskej republiky,

                             d)športu pre všetkých,

                             e)športu zdravotne postihnutých,

                             f) výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a športovej infraštruktúry. 

Kde nájdem viac informácií o poskytovaní prostriedkov z FNPŠ ?

Záujemcom o finančný príspevok z FNPŠ odporúčame preštudovať si zákon č. 310/2019 o Fonde na podporu športu, najmä §15 Poskytovanie príspevku na projekt a nasledujúce : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/310/ Rovnako Vám dávame do pozornosti našu webovú stránku a zápisnice z rokovaní správnej rady FNPŠ: https://www.fondnapodporusportu.sk/dokumenty?kategoria=7

Kto môže žiadať o poskytnutie príspevku, som oprávnený žiadateľ ?

V zmysle platného zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu sú oprávnenými žiadateľmi o finančný príspevok:

- športovec,

- športový odborník,

- športová organizácia,

- obec,

- samosprávny kraj alebo iný subjekt určený vo výzve, ak predmet činnosti tohto subjektu priamo súvisí s účelom, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje. 

Kde sa dozviem, či som oprávnený žiadateľ pre danú výzvu?

Oprávnení žiadatelia budú presne špecifikovaní vo výzve na predkladanie žiadostí, v rámci ktorej žiadosť predkladáte. V aktuálnej výzve bude bližšie predstavené aj zameranie jednotlivých oblastí, na ktoré je možné žiadať finančnú podporu.

Ktorému oprávnenému žiadateľovi bude možné poskytnúť príspevok na projekt?

Príspevok na projekt možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a) je zapísaný v Informačnom systéme športu,

b) má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle zákona o športe

c) je bezúhonný; ak je žiadateľom právnická osoba, vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,

d) predložil vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu,

e) vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8,

f) uhradil administratívny poplatok podľa § 18.

Fond a COVID-19? 

Fond môže na základe osobitnej výzvy poskytnúť finančné prostriedky na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky. Osobitná výzva sa zverejňuje na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu. Mimoriadna podpora sa poskytuje na základe rozhodnutia správnej rady bez zmluvy. 

Aký bude účel prvej výzvy ?

V rámci správnej rady FNPŠ sú aktuálne najďalej diskusie k výzve týkajúcej sa výstavby novej a rekonštrukcie existujúcej športovej infraštruktúry.

Kedy bude výzva zverejnená ?

Na základe uznesenie správnej rady FNPŠ z 11. zasadnutia správnej rady FNPŠ zo dňa 29.9.2020 č.11/11/2020, by mala byť prvá výzva správnou radou schválená a vypísaná do konca novembra 2020: https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2020- 10/z%C3%A1pisnica%20z%2011.%20zasadnutia%20SR%20FNP%C5%A0.pdf V zmysle tohto uznesenia preto odporúčame žiadateľom, aby sledovali webovú a facebookovú stránku FNPŠ. Je predpoklad, že pri zverejnení výzvy bude zorganizovaná tlačová konferencia.

Ako dlho po zverejnení prvej výzvy bude možné doručiť žiadosti o príspevok?

Oprávneným žiadateľom môžu byť poskytované finančné prostriedky na základe výzvy, ktorú FNPŠ musí zverejniť na svojom webovom sídle www.fondnapodporusportu.sk a v Informačnom systéme športu, a to najmenej 30 dní pred termínom na doručovanie žiadostí. Keďže pôjde o vôbec prvú výzvu v histórii FNPŠ, platí predpoklad, že táto minimálna doba bude predĺžená, a to až dvojnásobne a to kvôli blížiacemu sa koncu kalendárneho roka 2020 sprevádzanému sviatočným obdobím a dovolenkami. Je predpoklad, že výzva by mala zverejnená od začiatku decembra 2020 až do 31.1. 2021.

Bude potrebné na uskutočnenie účelu príspevku na projekt spolufinancovanie?

Plánovaný systém poskytovania finančného príspevku z FNPŠ predpokladá s povinnou finančnou spoluúčasťou žiadateľa. Jej výška a charakter sú aktuálne diskutované na úrovni správnej rady FNPŠ a môže byť až do výšky 50%.

Ako požiadať o príspevok z Fondu na podporu športu ?

Bližšie informácie sú uvedené v § 15 a nasledujúcich zákona. Ďalšie dôležité informácie bude obsahovať samotný text výzvy a jej prílohy.

Môže mi byť poskytnutý finančný príspevok aj mimo zverejnenej výzvy ?

Nie, preto aj akýmkoľvek individuálnym žiadostiam nemôže byť zo zákona vyhovené.

Značky