Aktualizácia prílohy č. 1 k výzve č. 2021/002 (amatérske športové kluby)

Fond na podporu športu si dovoľuje upozorniť na aktualizáciu prílohy č. 1 k vyhlásenej výzve č. 2021/002 určenej pre amatérske športové kluby a organizácie na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19.

Súčasťou aktualizácie danej prílohy je úprava počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v jednotlivých športových organizáciách pôsobiacich v uznanom športe [§ 3 písm. f) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov] k 30. septembru 2019, ktorí sú registrovaní v zdrojovej evidencii príslušným národným športovým zväzom. Počet týchto aktívnych športovcov do 23 rokov uvedený v tejto prílohe pritom môže mať na samotnú spôsobilosť športovej organizácie uchádzať sa o príspevok v rámci výzvy č. 2021/002, a tiež aj na maximálnu sumu finančného príspevku poskytnutého v rámci tejto výzvy.

Príloha č. 1 k výzve č. 2021/002 - Zoznam počtu aktívnych športovcov do 23rokov v športových kluboch na základe registrov športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020 (k 30.9.2019)